พระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง (พระธาตุจอมผา)

 

11329906_645515492252790_5055221489411890125_n

 
 

Untitled-4

“พระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง” หรือ “พระธาตุจอมผา”
คือ พระเจดีย์ที่ประกอบไปด้วยเครื่องสักกาะระสูงสุดเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุอรหันตธาตุ ตั้งอยู้บนจอมผาจอมป่า แห่งวัดป่าภูผาสูง และผู้ร่วมสร้างทุกท่าน ต้องทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยจอมศีลคือ ศีล 8 ศีล 10 และ ศีล 227 จึงจะสามารถร่วมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ให้สำเร็จได้

Conceptual Design

         หลักใหญ่ เพื่อเก็บรักษาพระบรมธาตุและพระธาตุของพระอรหันต์ให้มั่นคงปลอดภัยจากธรรมชาติ จากคนให้ดีที่สุดนับพันปี โดยวิธี “ธาตุนิธาน” คือสร้างเรือนบรรจุพระธาตุฝัง (ซ่อน) มือคน จึงสร้างช่องบรรจุ ลงไปในเนื้อหินผาลึกมากที่สุด แล้วหล่อแผ่น Strong Room (แผ่นมั่นคง) ปิดผนึกหลายชั้น

           ผอบบรรจุพระธาตุ ชั้นนอกเป็นหินทราย ภายในเป็นผอบแก้วผลึก ทองคำ ไม้แก่นจันทร์ จนถึงองค์พระธาตุมีการจำหลัก หลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายภาษา  ลงบนแผ่นทอง หินและดินเผา ลงในช่องบรรจุ ซึ่งรองด้วยพลอย เพชร แก้วผลึก ปิดและหล่อด้วยคอนกรีตชนิด non shrink เป็นชั้นๆจนอุดถึงปากช่องบรรจุ ด้านบน เป็นกรุใส่ทรายดูดความชื้น ภายในกรุใช้ไหเคลือบขี้เถ้าบรรจุพระตามวิธีโบราณ

 

Untitled-5

สัดส่วนและความหมาย
“ความสูง 37 เมตร” บ่งบอกถึงจอมธรรมที่จอมปราชญ์มีพระพุทธเจ้า พระอรหันต์เป็นต้นทรงปฏิบัติบำเพ็ญเรียกว่า “โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ”

“ส่วนกว้าง 32 เมตร” หมายถึง อาการ 32 ประการที่ทำให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์สามารถใช้พละกำลังบำเพ็ญเพียรถึงความพ้นทุกข์ได้ทั้งสิ้น

“ส่วนลึกลงใต้ดินฝังธาตุนิธาน 7 เมตร” หมายถึง กัลยาณมิตรธรรม 7 ประการ

“ฐานกลมรองรับฐานบัว” หมายถึง “โลกเป็นศูนย์” หรือ “สูญ” คือ พระนิพพาน ที่ท่านกล่าวว่า นิพพาน ปรม สุญญ พระนิพพานเป็นธรรมชาติสูญไปจากกิเลส

“ฐานบัวรองรับพระเจดีย์” หมายถึง ความบริสุทธิ์ที่ลอยเหนือโคลนตม

“ส่วนยอดประดิษฐานพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก” หมายถึง พระพุทธศาสนาแผ่ไปไพศาลทั้งสามแดนโลกธาตุ

รูปร่างภายนอก แสดงนามธรรมของการออกจากกามโลก รูปโลก อรูปโลก จากทุกข์ที่เวียนเกิดเวียนตาย แสดงจากทางเดินทักษิณาวัตร เป็นกงล้อรอบ ปฏิจจสมุปบาท (จารึกบนทางเดิน) หลากภาษา ทางเดินนี้มีลักษณะ มิติ เหมือนก้าวเดินบนน้ำ มีใบบัว ดอกบัวเป็นกลุ่มบัว 48 ดอก รอบองค์เจดีย์ อธิบายถึง พ้นทุกข์ของโลก พ้นโคลนตมกิเลส

8 มรรคา เพื่อออกจาก โลกของกาม, กาย, จิต แสดง เป็นวงชั้นๆ ช้อนๆ ขึ้นเป็นฐานเจดีย์

องค์ มโน เป็นศูนย์กลาง “CG” ของเจดีย์ พองกลมโป่ง

ปคตรัด หมายถึง ศีลธรรมหรือธรรมวินัย

ดวงแก้ว 3 ดวงแก้ว หมายถึงภูมิพ้นโลกโสดาปัตติโลกุตรภูมิ สกทาคามีโลกุตรภูมิ อนาคามีโลกุตรภูมิ

บนสุดคือ พระอรหันตโลกุตรภูมิ

รูปร่างภายใน แสดง พื้นเป็นชั้นๆ วงกลม อัฒจันทร์ 4 ชั้น อธิบายถึง อริยสัจ 4

ชั้นพื้นดิน คือ โลก = ทุกข์

ชั้นบนๆ = สมุทัย, นิโรธ, มรรค

บนสุดเป็นพระพุทธเจ้า 24 ของเสา 24 พระองค์

บนชั้นอัฒจันทร์ เป็นที่ตั้งรูปหล่อพระอริยสงฆ์ 58 องค์

ศูนย์กลาง เป็น พระพุทธเจ้าสมัยพระเจ้าอโศก ผู้นำศาสนาพุทธมา ณ ดินแดนนี้ (รวมพระพุทธเจ้า 25 พระองค์)

  • พระพุทธเมตตา ทรงกลด ต้นโพธิ์ Buddha Tree

  • 58 พ่อแม่ครูอาจารย์ ทรงกลด ร่มกลด ภายในโดม ทำภาพป่าสูง เป็นธุดงค์วัตร เครื่องกำจัดกิเลส

 

 

 

Untitled-7

Structure Design

คานครีบ Fin ถ่ายน้ำหนักลักษณะ “A” รวบยอด ครบวงจร สามเหลี่ยมเพื่อลบแรงเฉือนทั้งหมดลง คานวงแหวนทั้ง 9 ถ่ายน้ำหนักให้น้ำหนักทั้งหมดสานกันเป็นโครงแห “โครงจอมแห”

ผิวภายนอกเจดีย์ ออกแบบเป็นระบบ Fero Concrete SYS. ลดไม้แบบทั้งหมด โดยใช้ตัวเองเป็นแบบ และโครงคอนกรีตเสริมเหล็กโครงถัก

ระบบเสียงภายใน “โดมเสียง” ใช้ในการสวดที่เบา แต่ตัวลึก ไพเราะที่สุดในโลกของเสียง โดยใช้ระบบการสะท้อนเสียงตามผิวโดมในแนวสูง มีรูกลางด้านบนเพดาน เพื่อดูดกลืนเสียงที่สะท้อนแล้วครบหนึ่งรอบให้หายไป

ความคงทนถาวร คอนกรีต ความแข็งแรงสูงที่ความเข้มข้น 320 เนื้อคอนกรีตหุ้มเหล็ก ที่มีความหนา 10 ซ.ม.

ผิวคอนกรีตภายนอก ป้องกันการเสื่อมสลายจากธรรมชาติ ด้วยการเคลือบสาร Crystal

Architectural Design

เป็นเจดีย์ทรงจอมแห โคนล่างผายเป็นกระโจม ยอดรวบแหลม เส้นขอบนอกอ่อนโค้งตกท้องช้าง ดั่งการรวบแหดึงขึ้น สิ่งที่รวบติดมาได้ คือ มโน ดวงจิตมีลักษะ กลม ว่าง สว่างไสว มีฉัพพรรณรังสี

ลักษณะวงกลมภายใน แสดงถึงพระอรหันต์ 4 ประเภท เชิงล่าง 8 ชั้น หมายถึง มรรคปฏิบัติเพื่อดับกิเลส 8 วิถีทาง

“ทรงจอมแห” เปรียบด้วยจิตทรงสมาธิหรือจิตทรงภาวนา อาการแห่งจิตสงบสุดส่วนเหมือนหนึ่งนายพรานแหรวบจอมแหด้วยกำลังแล้วดึงขึ้น ปลาย่อมไม่สามารถเล็ดลอดออกไปได้ ฉันใด เปรียบด้วยการทำสมาธิ จิตสงบย่อมรุกร่น ไล่ต้อนควบคุมสรรพกิเลสทั้งหลายไม่ให้สามารถเล็ดลอดออกไปได้ด้วย “ญาณชาโล” คือ ตาข่ายแห่งธรรม ฉันนั้นเหมือนกัน

องค์เจดีย์ลอยเหนือผืนป่าเขา หมายถึงเหนือโลกทั้ง 3

คุณดิสสกร กุนธร สถาปนิกผู้ออกแบบ

ประธานที่ปรึกษาในการก่อสร้าง

คุณณรงค์ เจริญพานิช

(ตำแหน่งที่ปรึกษา บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)

คุณศุภพงษ์ ไกรสังข์

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (วิศวโยธา บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด)

งบประมาณในการก่อสร้าง 60 ล้านบาท

(บริจาคตารางเมตรละ 9,000 บาท)

 

Untitled-9

58 พระอริยสงฆ์ในพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง

1.  หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

2.  สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรงสี

3.  เจ้าคุณอุบาลี (จันทร์ สิริจนโท)

4.  หลวงปู่เสาร์ กนตสีโล

5.  หลวงปู่มั่น ภูริทตโต

6.  หลวงพ่อปาน โสนนโท

7.  ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย

8.  หลวงปู่บุดดา ถาวโร

9.  หลวงปู่มี ญาณมุนี

10. เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต

11. หลวงปู่สิงห์ ขนตยาคโม

12. หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

13. พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธโล)

14. หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

15. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

16. หลวงปู่หลุย จนทสาโร

17. หลวงปู่ขาว อนาลโย

18. หลวงปู่เทสก์ เทสรงสี

19. หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม

20. พระอาจารย์มหาปิ่น ปญญาพโล

21. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

22. หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ

23. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

24. หลวงปู่หล้า ขนติธโร

25. หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ

26. ท่านพ่อลี ธมมธโร

27. หลวงปู่ตื้อ อจลธมโม

28. หลวงปู่สาม อกิญจโน

29. หลวงปู่คำดี ปภาโส

30. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

31. หลวงตามหาบัว ญาณสมปนโน

32. หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล

33. หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

34. หลวงปู่บัว สิริปุณโณ

35. หลวงปู่ชา สุภทโท

36. หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

37. หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

38. หลวงปู่สิงห์ทอง ธมมวโร

39. หลวงปู่หล้า เขตปตโต

40. หลวงปู่ฝาง ปริปุณโณ

41. หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต

42. หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

43. หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร

44. ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

45. หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

46. หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก

47. หลวงปู่ทา จารุธมโม

48. หลวงปู่บุญมี โชติปาโล

49. หลวงปู่เพียร วิริโย

50. หลวงปู่บุญกอง ปภสสโร

51. หลวงปู่วัน อุตตโม

52. หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

53. หลวงปู่ศรี มหาวีโร

54. หลวงปู่ลี กุสลโร

55. หลวงปู่ประสาร สุมโน

56. หลวงปู่คำตัน ฐิตธมโม

57. หลวงพ่อปัญญา ปญญาวฑโฒ

58. แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ
 

Untitled-1

พระบรมสารีริกธาตุ
บ่งบอกความเป็ฯศาสดาเอกของโลก บ่งบอกความเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธ มีศาสนสถาน  ศาสนวัตถุ และอนุสรณ์สถานมากมายทั่วโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงองค์พระศาสดาของแต่ละศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ บางแห่งต้องเสียเลือดเนื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อสังเวยต่อการสร้างอนุสรณ์สถานเหล่านั้น

ในความเป็นจริงที่แตกต่างของพุทธศาสนสถาน กับศาสนสถานของศาสนาอื่น คือ ปูชนียสถานของพระพุทธศาสนา ถูกสร้างขึ้นด้วยกำลังแห่งศรัทธา ไม่มีการเบียดเบียนและบีบบังคับ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์ ด้วยการบรรจุด้วยพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุเพียงเท่านั้น

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง หรือพระธาตุจอมผา จึงถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลนี้เอง

“พระบรมสารีริกธาตุ” เป็นปูชนียธาตุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระวรกายของพระพุทธองค์ ซึ่งธาตุกายสิทธิ์นี้มีเฉพาะพระพุทธศาสนาที่มีพระศาสดาซึ่งเป็นผู้ชำนะกิเกสโดยสิ้นเชิงและตรัสรู้เองโดยชอบ

 

Untitled-2

พระอรหันตธาตุ

พระอรหันต์ ผู้เป็นพุทธสาวกเหล่านี้ อย่างน้อยท่านต้องได้บำเพ็ญสะสมบารมียาวนานถึง 100,000 กัปป์ ท่านถึงจะสามารถก้าวขึ้นสู่คุณธรรมขั้นอริยบุคคลชั้น “อเสขะ” คือ ไม่ต้องศึกษาแนวทางการกำจัดกิเสลอีกต่อไปเพราะกิเลสได้ขาดสะบั้นออกไปจากใจท่านแล้ว เรียกว่า “ท่านเป็นผู้สำเร็จอรหันต์”

พระอรหันต์ มิใช่มีเฉพาะภิกษุและภิกษุณีเท่านั้น คฤหัสถ์ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีเช่นกัน พระอรหันต์ทุกองค์ ก็มีสภาวะเหมือนกับปุถุชน คือ มีชีวิตอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งก็ต้องตาย ต่างแต่ว่า การตายของปุถุชนนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดใหม่อีกต่อไป

แต่การตายของพระอรหันต์ไม่เป็นเช่นนั้น การตายของพระอรหันต์คือ การดับสนิทของนามรูป ไม่มีเชื้อให้เกิดใหม่ซึ่งเรียกว่า “พระนิพพาน”

ความจริงส่วนประกอบของร่างกายนั้นไม่ใช่ของสวยงาม แต่ของพระอรหันต์กลับปรากฏเป็นธาตุสวยงาม ที่เป็นเช่นนั้น เกิดด้วยเหตุ 2 ประการ คือ

  1. จิตที่บริสุทธิ์มีพลังที่จะฟอกธาตุให้บริสุทธิ์ตามไปด้วย
  2. อาจเป็นไปได้ว่า เกิดจากการอธิษฐานจิตของท่านก่อนดับขันธนิพพาน ขอให้ธาตุแตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และสวยงามเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

 

 

Untitled-3

หลวงตามหาบัว ญาณสมปนโน ท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนี้ ได้ให้ทัศนะและข้อควรคิดพิจารณาไว้ว่า...

                “...อัฐิกลายเป็นพระธาตุ มีช้ามีเร็วต่างกันด้วยองค์ประกอบดังนี้คือ

  1. องค์ใดท่านปฏิบัติรู้ธรรมแบบขิปปาภิญญา (รู้, บรรลุธรรมฉับพลัน) คือ รู้อย่างรวดเร็ว แล้วก็นิพพานไปเสียอัฐิท่านจะกลายเป็นพระธาตุช้า การที่ท่านนิพพานเร็ว นี่เองเป็นเหตุให้อัฐิกลายเป็นพระธาตุช้า เพราะสาเหตุว่า จิตที่บริสุทธิ์มีเวลาฟอกธาตุขันธ์น้อย
  2. องค์ใดบำเพ็ญตั้งแต่ ศีล สมาธิ ปัญญา รู้ธรรมไปอย่างเชื่องช้า สม่ำเสมอ ถ้าใจบริสุทธิ์แล้วครองขันธ์อยู่นาน อันนี้พอท่านมรณภาพไป อัฐิของท่านจะกลายเป็นพระธาตุอย่างเร็ว

อัฐที่จะกลายเป็นพระธาตุได้นั้น คือ อัฐิของพระอรหันต์เท่านั้น

บริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอล์โคราช

ชื่อบัญชี คุณศรีประภา คล่องคำนวณการ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 433-2-46598-3

สอบถาม โทร. 081 623 9846-7, 088 713 9975

ติดต่อดูข้อมูลและภาพการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์

http//www.pupasoong.com, E-mail: pupha123@gmail.com

โหลดธรรมะพระมหาธีรนาถได้ที่ www.trueplookpanya.com/

ความรู้คู่คุณธรรม/ห้องสมุดพุทธธรรม