ธรรมคีตะ-ธรรมบรรยาย-ธรรมบท

กองทัพธรรม

 

 

โสฬสปัญหา

พ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูก

 

ปฏิสันถารธรรมกับพระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร

 

คิริมานนทสูตร

นิทานธรรมะกับพระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร

ธรรมบรรยาย: มหาเวสสันดรชาดก

                                                                         

 

 

พระอานนท์พุทธอนุชา

 

 

พระวินัยปิฎก(ย่อ)

 

 

ธรรมบท ภาค ๑

 

 

ธรรมบท ภาค ๒ (อปฺปมาทวคฺค วณฺณนา)

 

 

 

ธรรมบท ภาค ๓ (ปุปผวรรค วรรณนา)

 

ธรรมบท ภาค ๓ (พาลวรรค วรรณนา)

 

ธรรมบท ภาค ๔ (บัณฑิตวรรค วรรณนา)

 

ตำนานมูลศาสนา

 

 

เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนา: หมวดภิกษุ

 

 

เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนา: หมวดภิกษุณี

 

เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนา: หมวดอุบาสก

 

 

เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนา: หมวดอุบาสิกา

 

 

 

มหาสีหนาทสูตร: บรรยายโดย…พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร

 

อิสิทาสีภิกษุณี: เรียบเรียง/บรรยายโดย…พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร

 

 
 

สุภาภิกษุณี:เรียบเรียง/บรรยายโดย…พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร

บทสวดพระคาถาชินบัญชร(บาลี-แปลไทย) โดย…พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร